Det extra årsmötet röstade enhälligt för styrelsens förslag till stadgeändring. Eftersom detta är det andra beslutet i frågan (det första fattades enhälligt vid det ordinarie årsmötet 2022-12-29) innebär det att stadgarna har ändrats enligt förslaget.

Protokoll och bilagor publiceras när protokollet är justerat.

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2023-02-09

Vid årsmötet 2022-12-29 röstades det enhälligt för styrelsens förslag till stadgeändring.
För att detta ska kunna träda i kraft så snart som möjligt kallar styrelsen härmed till extra årsmöte 2023-02-09.

Vid det extra årsmötet kommer
STADGEÄNDRING
att behandlas.

Alla medlemmar, och de som blir medlemmar senast under tisdag 2023-01-10, hälsas mycket välkomna till det extra årsmötet för Riksföreningen Stoppa Fyrverkerier för Privatpersoner i Sverige (RSFP)!
Tid:
Torsdag 2023-02-09, klockan 18.00.
Plats: Digitalt årsmöte på plattform som anpassas efter antal anmälda medlemmar.
Anmälan: Senast torsdag 2023-02-02 till info@stoppafyrverkerier.nu (ange namn och e-postadress).
Medlemmar som anmäler sig senast 2023-02-02 kommer att tilldelas länk
till det digitala årsmötet senast onsdag 2023-02-08.
Dagordning samt styrelsens förslag till stadgeändring finns tillgängliga på föreningens hemsida.


Dagordning:

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt.

6. Fastställande av dagordning.

7. Styrelsens förslag till stadgeändringar.
Vid det ordinarie årsmötet 2022-12-29 röstades det enhälligt för detta förslag.

8. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 6.
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

9, Mötets avslutande.


Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.