Årsmötet röstade enhälligt för styrelsens förslag till stadgeändring. Det innebär att styrelsen kommer att utlysa ett extra årsmöte, sannolikt i början av februari 2023, där denna fråga kommer att tas upp igen för att stadgeändringen ska kunna träda i kraft snarast möjligt.KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022-12-29

Alla medlemmar, och de som blir medlemmar senast under torsdag 2022-12-08, hälsas mycket välkomna till det första, historiska årsmötet för Riksföreningen Stoppa Fyrverkerier för Privatpersoner i Sverige (RSFP)!

Tid: Torsdag 2022-12-29 klockan 18.00.

Plats: Digitalt årsmöte på plattform som anpassas efter antal anmälda medlemmar.

Anmälan: Senast torsdag 2022-12-15 till info@stoppafyrverkerier.nu (ange namn och epost-adress).
Medlemmar som anmäler sig senast 2022-12-15 kommer att tilldelas länk till det digitala årsmötet senast onsdag 2022-12-28.

Verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag till stadgeändring m m kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast torsdag 2022-12-22.


Dagordning:

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt.

6. Fastställande av dagordning.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. Utgår

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. Utgår

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Utgår

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det innevarande verksamhets- /räkenskapsåret.

12. Styrelsens förslag till stadgeändringar.

13. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, och halva antalet för en tid av 1 år.

c) 1-2 revisorer jämte 1-2 suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d) 1-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.

14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
15, Mötets avslutande.


Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

Styrelsens kommentar till dagordningen:

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 juli till och med 30 juni.
  • Det innebär att det första verksamhets- och räkenskapsåret omfattar endast 2022-04-10 till och med 2022-06-30,och av den anledningen blir verksamhetsberättelsen (punkt 7a) mycket kort (men vi kommer att lägga till en informell verksamhetsberättelse för 1 juli till och med 15 december).

  • Några affärshändelser inträffade inte under perioden 2022-04-10 till och med 2022-06-30 varför punkt 7b utgår.

  • Föreningen hade under denna korta period ingen revisor och därför utgår punkt 8 och 9.


VÄLKOMNA!

//Styrelsen